[R5포토] 제1회 유소년 주짓수 슈퍼파이트 (바이탈 인비테이셔널) 현장

0
제1회 유소년 주짓수 슈퍼파이트 (바이탈 인비테이셔널)

[랭크5=내발산동, 정성욱 기자] 12일 서울 내발산동 런 주짓수 특설 매트에서 ‘제1회 유소년 주짓수 슈퍼파이트 (바이탈 인비테이셔널)’ 대회가 열렸다. 초등부 5개 체급에 1개 여성부 슈퍼파이트가 진행된 이날 대회는 국내 유소년 주짓수 대회 최초로 초청 형태(인비테이셔널)의 주짓수 대회로 진행됐다.

정성욱 기자 mr.sungchong@gmail.com

BA4C0205.jpg BA4C0214.jpg BA4C0225.jpg BA4C0232.jpg BA4C0236.jpg

BA4C0240 사본.jpg
BA4C0240 사본.jpg
BA4C0296.jpg BA4C0432.jpg

BA4C0480.jpg BA4C0518.jpg BA4C0655.jpg

BA4C0695.jpg BA4C0926.jpg BA4C0919.jpg

BA4C1069.jpg BA4C1109.jpg BA4C1086.jpg

BA4C1122.jpg BA4C1157.jpg BA4C1198.jpg BA4C1222.jpg BA4C1249.jpg BA4C1274.jpg BA4C1314.jpg BA4C1333.jpg BA4C1410.jpg BA4C1423.jpg BA4C1448.jpg BA4C1490.jpg

BA4C1508.jpg BA4C1534.jpg BA4C1554.jpg BA4C1565.jpg BA4C1738.jpg

BA4C1798.jpg BA4C1863.jpg BA4C1904.jpg BA4C1914.jpg

BA4C1933.jpg BA4C1987.jpg BA4C2026.jpg BA4C2068.jpg BA4C2186.jpg

BA4C2219.jpg BA4C2278.jpg BA4C2282.jpg BA4C2325.jpg

BA4C2347.jpg BA4C2385.jpg BA4C2432.jpg BA4C2468.jpg BA4C2485.jpg

BA4C2491.jpg BA4C2520.jpg BA4C2573.jpg

BA4C2584.jpg BA4C2588.jpg BA4C2617.jpg BA4C2643.jpg

BA4C2649.jpg BA4C2667.jpg BA4C2711.jpg BA4C2768.jpg BA4C2821.jpg

BA4C2851.jpg BA4C2856.jpg BA4C2862.jpg BA4C2867.jpg

댓글 남기기

하고 싶은 말을 적어주세요
이름을 적어주세요

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.