[R5포토] 제1회 유소년 주짓수 슈퍼파이트 (바이탈 인비테이셔널) 현장

0
제1회 유소년 주짓수 슈퍼파이트 (바이탈 인비테이셔널)

[랭크5=내발산동, 정성욱 기자] 12일 서울 내발산동 런 주짓수 특설 매트에서 ‘제1회 유소년 주짓수 슈퍼파이트 (바이탈 인비테이셔널)’ 대회가 열렸다. 초등부 5개 체급에 1개 여성부 슈퍼파이트가 진행된 이날 대회는 국내 유소년 주짓수 대회 최초로 초청 형태(인비테이셔널)의 주짓수 대회로 진행됐다.

정성욱 기자 mr.sungchong@gmail.com

BA4C0205.jpg

BA4C0214.jpg
BA4C0225.jpg
BA4C0232.jpg
BA4C0236.jpg

BA4C0240 사본.jpg
BA4C0240 사본.jpg
BA4C0296.jpg
BA4C0432.jpg

BA4C0480.jpg

BA4C0518.jpg
BA4C0655.jpg

BA4C0695.jpg

BA4C0926.jpg
BA4C0919.jpg

BA4C1069.jpg

BA4C1109.jpg
BA4C1086.jpg

BA4C1122.jpg

BA4C1157.jpg
BA4C1198.jpg
BA4C1222.jpg
BA4C1249.jpg
BA4C1274.jpg
BA4C1314.jpg
BA4C1333.jpg
BA4C1410.jpg
BA4C1423.jpg
BA4C1448.jpg
BA4C1490.jpg

BA4C1508.jpg

BA4C1534.jpg
BA4C1554.jpg
BA4C1565.jpg
BA4C1738.jpg

BA4C1798.jpg

BA4C1863.jpg
BA4C1904.jpg
BA4C1914.jpg

BA4C1933.jpg

BA4C1987.jpg
BA4C2026.jpg
BA4C2068.jpg
BA4C2186.jpg

BA4C2219.jpg

BA4C2278.jpg
BA4C2282.jpg
BA4C2325.jpg

BA4C2347.jpg

BA4C2385.jpg
BA4C2432.jpg
BA4C2468.jpg
BA4C2485.jpg

BA4C2491.jpg

BA4C2520.jpg
BA4C2573.jpg

BA4C2584.jpg

BA4C2588.jpg
BA4C2617.jpg
BA4C2643.jpg

BA4C2649.jpg

BA4C2667.jpg
BA4C2711.jpg
BA4C2768.jpg
BA4C2821.jpg

BA4C2851.jpg

BA4C2856.jpg
BA4C2862.jpg
BA4C2867.jpg

댓글 남기기

하고 싶은 말을 적어주세요
이름을 적어주세요

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.