[R5포토] 아부다비 그랜드 슬램 주짓수 월드 투어 2017-18 일본 대회 사진

0

15일 일본 지바 마쿠하리 멧세에서 열린 아부다비 그랜드 슬램 주짓수 월드 투어 2017-18 일본 대회 한국 선수 경기 사진.

촬영 : 황성훈

정리 : 정성욱 기자 mr.sungchong@gmail.com

DN7A6756-2.jpg

DN7A6769-2.jpg
DN7A6787-2.jpg
DN7A6795-2.jpg
DN7A6805-2.jpg
DN7A6809-2.jpg
DN7A6810-2.jpg
DN7A6816-2.jpg
DN7A6817-2.jpg
DN7A6850-2.jpg
DN7A6855-2.jpg
DN7A6857-3.jpg
DN7A6859-2.jpg
DN7A6916-2.jpg
DN7A6918-2.jpg
DN7A6927-2.jpg
DN7A6936-3.jpg
DN7A6943-2.jpg
DN7A6947-2.jpg
DN7A6958-2.jpg
DN7A6961-2.jpg
DN7A6965-2.jpg
DN7A6968-2.jpg
DN7A6971-2.jpg
DN7A6975-2.jpg
DN7A6978-2.jpg
DN7A6997-2.jpg
DN7A6998-2.jpg
DN7A6999-2.jpg
DN7A7005-2.jpg
DN7A7007-2.jpg
DN7A7020-2.jpg
DN7A7021-2.jpg
DN7A7031-2.jpg
DN7A7032-2.jpg
DN7A7034-2.jpg
DN7A7052-2.jpg
DN7A7060-3.jpg
DN7A7078-2.jpg
DN7A7086-2.jpg
DN7A7090-3.jpg
DN7A7102-2.jpg
DN7A7115-3.jpg
DN7A7136-2.jpg
DN7A7165-2.jpg
DN7A7177-2.jpg
DN7A7179-2.jpg
DN7A7180-2.jpg
DN7A7197-2.jpg
DN7A7205-2.jpg
DN7A7211-2.jpg
DN7A7221-2.jpg
DN7A7242-2.jpg
DN7A7267-2.jpg
DN7A7270-2.jpg
DN7A7294-2.jpg
DN7A7298-2.jpg
DN7A7302-2.jpg
DN7A7325-2.jpg
DN7A7340-2.jpg
DN7A7356-2.jpg
DN7A7360-2.jpg
DN7A7367-2.jpg
DN7A7379-2.jpg
DN7A7393-2.jpg
DN7A7413-2.jpg
DN7A7422-2.jpg
DN7A7445-2.jpg
DN7A7457-2.jpg
DN7A7460-2.jpg
DN7A7533-2.jpg
DN7A7538-2.jpg
DN7A7565-2.jpg
DN7A7568-2.jpg
DN7A7581-2.jpg
DN7A7615-2.jpg
DN7A7639-2.jpg
DN7A7694-2.jpg
DN7A7714-2.jpg
DN7A7721-2.jpg
DN7A7724-2.jpg
DN7A7758-2.jpg
DN7A7764-2.jpg
DN7A7780-2.jpg
DN7A7796-2.jpg
DN7A7804-2.jpg
DN7A7812-2.jpg
DN7A7868-2.jpg
DN7A7874-2.jpg
DN7A7900-2.jpg
DN7A7903-2.jpg
DN7A7911-2.jpg
DN7A7912-2.jpg
DN7A8030-2.jpg
DN7A8040-2.jpg
DN7A8101-2.jpg
DN7A8110-2.jpg

댓글 남기기

하고 싶은 말을 적어주세요
이름을 적어주세요

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.